Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2023

De Prijsvergelijker fungeert uitsluitend als tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor de levering, garantie, kwaliteit en/of overdracht van de producten van de aanbieder. 

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

1. Definities

In deze bepalingen wordt het volgende begrepen:

 1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand, en deze worden geleverd door de ondernemer of een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

 2. Bedenktijd: De termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 3. Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 4. Dag: Een kalenderdag.

 5. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd.

 6. Duurovereenkomst: Een overeenkomst die tot doel heeft regelmatig zaken, diensten en/of digitale inhoud te leveren gedurende een bepaalde periode.

 7. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel, inclusief e-mail, waarmee de consument of ondernemer informatie die aan hem persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode mogelijk maakt die is afgestemd op het doel van de informatie.

 8. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 9. Ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 10. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.

 11. Modelformulier voor herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft ten aanzien van zijn bestelling.

 12. Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Fort Assets
Handelend onder de naam/namen:

 • De Prijsvergelijker
 • Klantvoordeel.com
 • Fort Assets

Vestigingsadres:
Alexanderveld 5
2585 HB Den Haag


E-mailadres: klantenservice@deprijsvergelijker.com

KvK-nummer: 91400295
Btw-nummer: NL004887957B94

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en elke overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ontvangt de consument de tekst van deze algemene voorwaarden. Als dat niet mogelijk is, geeft de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst aan waar de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en dat ze kosteloos worden toegezonden op verzoek.

Bij elektronische sluiting van de overeenkomst kan de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden verstrekt op een wijze die eenvoudige opslag op een duurzame gegevensdrager mogelijk maakt. Als dat niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden elektronisch kan inzien en dat ze kosteloos worden verstrekt op verzoek.

Bij tegenstrijdige voorwaarden met specifieke product- of dienstenvoorwaarden kan de consument zich altijd beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

 

4. Het aanbod

Als een aanbod beperkte geldigheid heeft of aan voorwaarden is onderworpen, wordt dit duidelijk vermeld. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten, inclusief waarheidsgetrouwe afbeeldingen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer. Alle aanbiedingen bevatten informatie over de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden, tenzij anders bepaald in lid 4. Als de consument het aanbod elektronisch accepteert, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst niet is bevestigd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling hanteert de ondernemer geschikte veiligheidsmaatregelen.

Binnen de wettelijke grenzen kan de ondernemer onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals andere relevante feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.

Bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud verstrekt de ondernemer de volgende informatie aan de consument, schriftelijk of op een toegankelijke manier voor opslag op een duurzame gegevensdrager:

 • Het bezoekadres van de ondernemingsvestiging waar de consument terecht kan met klachten.
 • Voorwaarden en procedure voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, of een duidelijke vermelding van de uitsluiting van het herroepingsrecht.
 • Informatie over garanties.
 • De prijs inclusief alle belastingen, eventuele afleveringskosten en de betalings-, afleverings- of uitvoeringswijze bij een overeenkomst op afstand.
 • Het modelformulier voor herroeping als de consument herroepingsrecht heeft.

Bij een duurtransactie is het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

 

6. Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen een overeenkomst voor de aankoop van een product ontbinden. De bedenktijd start op de dag na ontvangst van het product, tenzij het gaat om meerdere producten in één bestelling of regelmatige levering, waarbij de bedenktijd respectievelijk begint bij ontvangst van het laatste product of het eerste product bij regelmatige levering.

Bij diensten:

De consument kan binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen een overeenkomst voor diensten ontbinden. De bedenktijd start op de dag na het sluiten van de overeenkomst/activatie van de dienst in kwestie. De voorwaarden hieromtrent zijn afhankelijk van de gekozen provider.

 

7. Consumentenverplichtingen tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd dient de consument het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen, beperkt tot wat nodig is om de aard en werking te beoordelen, vergelijkbaar met handelingen in een fysieke winkel. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product door onzorgvuldig gebruik. Bij ontbrekende wettelijk verplichte informatie over herroepingsrecht is de consument hiervoor niet aansprakelijk.

 

8. Uitoefening herroepingsrecht en kosten

De consument meldt het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn via het modelformulier of op andere duidelijke wijze aan de ondernemer. Binnen 14 dagen stuurt of overhandigt de consument het product terug, tenzij de ondernemer het ophaalt. De consument draagt het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

De consument betaalt de directe kosten van terugzending, tenzij de ondernemer deze kosten op zich neemt.

Geen kosten voor de consument bij ontbrekende informatie over herroepingsrecht, kostenvergoeding, of als de consument niet om de start van dienstverlening heeft gevraagd. 

Bij diensten geldt dat de consument binnen 14 dagen het recht heeft om binnen de bedenktijd van 14 dagen, na het afsluiten van de mobiele of vaste internetdienst ,de overeenkomst te herroepen. Dit kan overigens verschillen provider en/of dienst. De consument dient de provider binnen deze periode te kennen geven te willen herroepen, dit kan schriftelijk of via een ander duidelijk communicatiemiddel. Bij herroeping binnen deze termijn betaalt de consument geen kosten. 

Herroeping leidt tot automatische ontbinding van aanvullende overeenkomsten.

 

9. Verplichtingen ondernemer bij herroeping

Als elektronische herroeping mogelijk is, bevestigt de ondernemer dit direct na ontvangst. De ondernemer vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen na herroeping. Terugbetaling kan worden uitgesteld tot ontvangst van het product of bewijs van retourzending. Dezelfde betaalmethode wordt gebruikt, tenzij anders overeengekomen en zonder extra kosten voor de consument. Bij duurdere levering dan standaard hoeft de ondernemer de extra kosten niet te vergoeden.

 

10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht uitsluiten voor:

 • Producten of diensten met prijsschommelingen op financiële markten waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • Overeenkomsten gesloten tijdens openbare veilingen.
 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering, met voorafgaande instemming en verlies van herroepingsrecht na volledige uitvoering.
 • Pakketreizen, personenvervoer, accommodatieverstrekking, vrijetijdsbesteding met vastgestelde datum/periode, en op specificaties van de consument gemaakte producten.
 • Producten met beperkte houdbaarheid, verzegelde gezondheidsproducten na verbreking van de verzegeling, vermengde producten, en alcoholische dranken met afhankelijke marktprijzen.
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur na verbreking van de verzegeling.
 • Kranten, tijdschriften, magazines, en digitale inhoud met instemming en verlies van herroepingsrecht na start uitvoering.

11. De prijs

Gedurende de vermelde geldigheidsduur in het aanbod blijven de prijzen van aangeboden producten/diensten ongewijzigd, behalve bij btw-tariefwijzigingen. De ondernemer kan, in afwijking hiervan, producten/diensten met variabele prijzen aanbieden als deze gebonden zijn aan financiële marktschommelingen, met vermelding van deze gebondenheid en eventuele richtprijzen.

Prijsverhogingen tot 3 maanden na overeenkomst zijn alleen toegestaan door wettelijke regelingen. Na 3 maanden zijn verhogingen slechts toegestaan als de consument de bevoegdheid heeft om de overeenkomst op te zeggen bij ingang van de prijsverhoging, of als dit vooraf is bedongen door de ondernemer en wettelijk is bepaald.

De prijzen in het aanbod van producten/diensten zijn inclusief btw.

 

12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer garandeert dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst, specificaties in het aanbod, en de geldende wettelijke voorschriften. Bij afspraak staat de ondernemer ook in voor het product's geschiktheid voor ander gebruik dan normaal.

Eventuele extra garantie van de ondernemer, toeleverancier, fabrikant, of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument. Deze extra garantie gaat boven de wettelijke verplichtingen bij tekortkomingen in de overeenkomst en omvat elke verplichting die verder gaat dan de wettelijke vereisten.

 

13. Levering en uitvoering

De ondernemer zal bestellingen met zorgvuldigheid verwerken en dienstenaanvragen beoordelen. De levering gebeurt op het door de consument opgegeven adres. Behoudens anders overeengekomen, worden geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitgevoerd. Vertragingen of onvolledige uitvoering worden binnen 30 dagen aan de consument gemeld. De consument heeft in dat geval het recht om kosteloos te ontbinden en eventuele schadevergoeding te ontvangen. Bij ontbinding wordt het betaalde bedrag onmiddellijk terugbetaald. Het risico van beschadiging/vermissing rust bij de ondernemer tot bezorging aan de consument of erkende vertegenwoordiger, tenzij anders overeengekomen.

 

14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • Bij onbepaalde tijd: consument kan opzeggen met maximaal één maand opzegtermijn volgens overeengekomen regels.
 • Bij bepaalde tijd: consument kan op elk moment opzeggen tegen het einde van de duur, met maximaal één maand opzegtermijn volgens overeengekomen regels.

Verlenging

 • Overeenkomst van bepaalde tijd wordt niet stilzwijgend verlengd, behalve voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (maximaal 3 maanden).
 • Opzegging van verlengde overeenkomst mogelijk met maximaal één maand opzegtermijn.

Duur

 • Bij overeenkomsten van meer dan een jaar kan de consument na een jaar te allen tijde opzeggen met maximaal één maand opzegtermijn, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen vroegtijdige opzegging verzetten.

Artikel 15 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen, moeten consumenten binnen 14 dagen na het begin van de bedenktermijn of na het sluiten van de overeenkomst de verschuldigde bedragen voldoen. Voor dienstverlening begint deze termijn na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst door de consument.

Bij verkoop van producten aan consumenten mag de vooruitbetaling niet meer dan 50% bedragen volgens de algemene voorwaarden. Vooruitbetaling is vereist alvorens de consument recht heeft op uitvoering van de bestelling of dienst(en).

De consument moet onjuistheden in betaalgegevens onmiddellijk melden. Bij niet-tijdige betaling is de consument na een herinnering en een genadetermijn van 14 dagen wettelijke rente verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten kunnen worden berekend, variërend van 15% tot 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. De ondernemer kan hiervan afwijken ten gunste van de consument.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer heeft een duidelijk gecommuniceerde klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze procedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking van de gebreken volledig en duidelijk bij de ondernemer te worden ingediend.

De ondernemer reageert binnen 14 dagen na ontvangst op ingediende klachten. Indien de klacht een langer verwerkingsproces vereist, ontvangt de consument binnen dezelfde termijn een ontvangstbevestiging met een indicatie van wanneer een meer gedetailleerd antwoord te verwachten is.

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-­mail contact op.

De Prijsvergelijker
Alexanderveld 5
2585 HB Den Haag
Nederland
E­-mail: klantenservice@deprijsvergelijker.com
Website: www.deprijsvergelijker.com

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
De Prijsvergelijker
Alexanderveld 5
2585 HB Den Haag
klantenservice@deprijsvergelijker.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.